Vedtægter for Grundejerforeningen Tengslemark Lyng NordJuli 1991§ 1 Foreningens formål er efter evne at varetage medlemmernes fælles interesser i forhold, der vedrører dem i deres egenskab af grundejere, og hvor det skønnes fordelagtigt at handle i fællesskab. Som eksempler kan nævnes vejrettigheder og -pligter, adgang til og vedligeholdelse af strandarealet, matr. 1 aa, bevarelse af naturen og forhold overfor myndigheder.

§ 2 Som medlem kan optages enhver grundejer, som har bade- og opholdsret på matr. Nr. 1 aa Tengslemark. Udmeldelse kan ske ved regnskabsårets slutning med 3 måneders skriftligt varsel til kassereren.

§ 3 Medlemmerne betaler et årligt kontingent til foreningen. Dets størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling. Regnskabsåret løber fra den 1/6 til 31/5.

§ 4 Bestyrelsen består af 3 medlemmer, der vælges for 1 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Generalforsamlingen vælger desuden en suppleant til bestyrelsen, en revisor + en revisorsuppleant. Bestyrelsen vælger selv formand og kasserer.

§ 5 Den årlige generalforsamling afholdes anden søndag i juli måned og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. På generalforsamlingen afgiver formanden beretning, regnskabet forlægges, og valg foretages. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 10 medlemmer skriftligt forlanger det med opgivelse af sager, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages skriftligt varsel og angivelse af dagsorden og er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være indsendt til formanden senest 4 uger inden den ordinære generalforsamling.

§ 6 Stemmer må afgives personligt eller ved skriftlig fuldmagt, og simpel stemmeflerhed er afgørende, dog kræver lovændring mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Hver grundejer, der har betalt sit kontingent, har én stemme uanset antallet af ejede parceller.

§ 7 Grundejerforeningen må ikke give tilladelse til andre end de i punkt 1 i tinglysningsakten E nr. 298 lyst 24. Oktober 1935, nævnte ejere af ejendomme til at færdes eller opholde sig på grundejerforeningens ejendomme matr. Nr. 1 T og den del af matr. Nr. 1 ck, der omfattes af tinglysningsakten.

§ 8 Foreningens ophævelse kan finde sted, når 2/3 af samtlige medlemmer på en ordinær generalforsamling stemmer derfor, og generalforsamlingen tager da bestemmelse om anvendelse af foreningens eventuelle midler.